1.- Objecte de l'avís legal.

Les presents disposicions tenen per objecte la determinació de les condicions legals d'ús del lloc web amb URL http://www.becerrita.com, que el seu titular, Becerrita, S.L., posa a disposició de tots els usuaris d'internet.

2.- Subjectes del present avís legal.

El titular del present lloc web és l'entitat BECERRITA, S.L., amb N.I.F. nº B-41233156, domicili social a Sevilla, al carrer Recaredo nombre 9, 41.003, i inscrita en el Registre Mercantil de Sevilla, al Tom 992, Llibre 171, Full ES-11441, Secció 2a, amb data d'inscripció de 16 de desembre de 1987.

Tenen la consideració d'usuaris i, per tant, destinataris d'aquest avís legal, qualsevol persona que accedeixi al present lloc web a fi de fer ús de la informació, dels continguts i dels serveis oferts en el mateix.

3.- Condicions d'ús del present lloc web.

3.1.- Accés al lloc web.

L'accés al present lloc web té caràcter gratuït, excepte pel que fa al cost a què s'ha de fer front cada usuari per la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada tant per l'intermediari d'infraestructures com pel proveïdor d'accés contractat per cada un d'ells.

3.2.- Ús del lloc web.

L'usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de conformitat amb la llei, el present avís legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A tal efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar el present lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari).

3.3.- Informació oferta a través del lloc web.

La informació continguda en el present website es troba referida als serveis i productes de ofertats i prestats per BECERRITA, S.L.. a través dels seus establiments i el seu lloc web.

3.4.- Ús de la informació, dels continguts i dels serveis oferts al lloc web.

L'usuari s'obliga a abstenir-se de:

 1. Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
 2. Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
 3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
 4. Utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats a) i c) anteriors.
 5. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.

Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a la següent adreça de correu electrònic: protecció de restaurante@becerrita.com

3.5.- Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines del lloc web ia la indemnització, els continguts i els serveis.

3.5.1.- Els usuaris i, en general,, aquelles persones que es proposin establir algun tipus de hiperenllaç entre la seva pàgina web i el present lloc web hauran de complir les següents condicions:

 1. El hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home page o pàgina d'inici del present lloc web, però no podrà reproduir-les de cap manera.
 2. No es crearà un frame sobre les pàgines web del present lloc.
 3. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BECERRITA, S.L., col·laboradors, socis o empleats, les pàgines del lloc web i la informació, els continguts i els serveis subministrats.
 4. No es declararà si de donar a entendre que BECERRITA, S.L.. ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.
 5. Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a BECERRITA, S.L..
 6. La pàgina en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol dret de tercers.

3.5.2.- L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre BECERRITA, S.L.. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BECERRITA, S.L.. dels seus continguts i serveis.

3.6.- Reserves on line en el website www.becerrita.com

El present lloc web, www.becerrita.com permet la reserva on line de taules al restaurant dels mateixos de forma on line per mitjà de l'emplenament del corresponent formulari.

En conseqüència, aquesta reserva on line quedarà subjecta a les específiques condicions que, en el moment de la seva realització, s'estableixin en el lloc web.

4.- Titularitat dels drets sobre el present website.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat per l'entitat INNOVACIÓ I SERVEIS PUBLICITARIS 6813, S.L.. (AndaluNet), que en aquesta condició i en tant que titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, atribueix a BECERRITA, S.L.. els drets que siguin necessaris per a procedir a la posada a disposició dels usuari del website www.becerrita.com.

5.- Titularitat dels drets sobre els dominis.

Correspon a l'entitat BECERRITA, S.L.. la plena titularitat del nom de domini a través del qual es pot accedir al present lloc web: www.becerrita.com.

6.- Notificacions.

Totes les notificacions i comunicacions per part de l'usuari a BECERRITA, S.L., es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan s'efectuïn d'alguna de les següents formes:

 • Enviament per correu postal a la següent adreça.- Calle Recaredo nº9, Partits comunistes. 41.003.
 • Enviament per correu electrònic a la següent adreça.- restaurante@becerrita.com